Integritetspolicy

1.Allmän information

Namn: Fomast Oy

Företags- ID: 1771221-5

Adress: Kirjatie 3, 32700 Huittinen

Epost: Myynti@fomast.com

Denna integritetspolicy beskriver Fomast Oys nuvarande integritetspolicy.

2. Ansvarig för registerärenden

Namn: Tapani Talander, Fomast Oy 

Kontaktinformation: myynti@fomast.com

3. Namnet på registret

Register över företag och personer som rör behandling av Fomast Oy:s personuppgifter i marknadsföring samt kund- och intressentrelationer.

4. Syfte med behandlingen av personuppgifter och rättslig grund för behandlingen

Syftet med att behandla personuppgifter är att hantera kundrelationer, kommunicera och till exempel genomföra olika förfrågningar. Personuppgifter används för företagskommunikation, marknadsföring och försäljning.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är den personuppgiftsansvariges legitima intresse av att behandla uppgifterna och kommunicera till intressenternas kontaktpunkter i frågor som rör deras ansvarsområde.

Personuppgifter samlas in från de registrerade själva och från offentliga källor, såsom Internet, offentliga företagswebbplatser, sociala tjänster online eller andra liknande register i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret behandlar följande uppgifter:

-Kontaktinformation som namn, e-postadress och telefonnummer
-Jobbrelaterad information, såsom befattning och ansvarsområde
-Information om arbetsgivarföretaget
-Händelseinformation, såsom den registrerades deltagande i evenemang
-Beställningshistorik
-Information om marknadsföringsinnehållet som används av den registrerade, såsom meddelandeöppning och klickinformation

  6. Mottagare eller grupper av mottagare av personuppgifter

  Personuppgifter kommer att lämnas ut till myndigheterna inom de gränser som tillåts och krävs enligt tillämplig lag.

  Fomast Oy kan använda tjänster från tredje part vid behandling av uppgifter, till exempel när det gäller informationsteknologitjänster, i vilket fall Fomast Oy säkerställer laglig behandling av uppgifter genom avtalsarrangemang och genom att instruera tredje part om behandlingen av uppgifter. Tredje part kan variera. Dessa tredje parter behandlar endast information på uppdrag av och för Fomast Oy:s räkning.

  7. Lagringsperiod för personuppgifter

  Personuppgifter kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet för vilket de samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Lagringen av personuppgifter tar hänsyn till personuppgifter som har blivit inaktiva och raderas regelbundet.

  8. Rättigheter för registrerade vid behandling av personuppgifter


  Rätt att ta del av informationen

  Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om honom eller henne som har lagrats i personregistret och att få en kopia av uppgifterna. Registranten ska skicka en verifieringsförfrågan till myynti@fomast.com. Den registrerade ska i begäran om verifiering tillhandahålla den information som är nödvändig för att söka informationen. Vid behov kommer den registeransvarige att be om ytterligare information för att identifiera den registrerade.

  Svaret på begäran om verifiering kommer att skickas till den som begär verifieringen via e-post, om inte den registrerade begär något annat.

  Rätt till rättelse av uppgifter

  Fomast Oy tar hand om kvaliteten på de personuppgifter som den behandlar efter bästa förmåga. Fomast Oy korrigerar, raderar eller kompletterar felaktiga eller onödiga personuppgifter på eget initiativ eller på begäran av den registrerade.

  Rätt att begränsa behandlingen


  Den registrerade har rätt att få behandlingen begränsad av Fomast Oy om till exempel den registrerade bestrider personuppgifternas riktighet. I så fall ska behandlingen begränsas till den tid under vilken den registeransvarige kan kontrollera deras riktighet.

  Rätten att begära radering av uppgifter eller att invända mot behandling av uppgifter


  Den registrerade har rätt att begära radering av sina personuppgifter eller att invända mot behandlingen av dem när den grundar sig på ett berättigat intresse. Den registrerade har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring genom att skicka ett mejl till myynti@fomast.com.

  Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten


  Den registrerade kan lämna in ett klagomål mot behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten, som är dataskyddsombudet.

  9. Cookies


  Fomast Oy använder cookies på sin webbplats.

  10. Ändringar av integritetspolicyn


  Fomast Oy kan göra ändringar i denna sekretesspolicy och relaterad information. Fomast Oy rekommenderar att registrerade besöker denna dataskyddspolicy regelbundet för att bli informerad om eventuella ändringar som görs i den.

    Din kundvagn är tom

    Mitt konto

    Presentkort som använts för ditt inköp.